kúpiť zariadenie
Sem zapíšte 5 alebo 6-miestne číslo IAN prístroja, aby sme ho mohli postúpiť do vhodného obchodu s príslušenstvom. 5 alebo 6-miestne číslo IAN nájdete na spodnej strane prístroja Monsieur Cuisine

Widerrufsbelehrung

Odstúpenie od zmluvy
Do 14 dní máte právo bez udania dôvodu odstúpiť od tejto zmluvy.

Lehota odstúpenia od zmluvy predstavuje štrnásť dní odo dňa, v ktorý ste vy alebo vami poverená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, tovar prijali, alebo, ak bol tovar pri viacerých typoch tovaru, ktoré si zákazník objednal v rámci jednej objednávky, dodaný oddelene, tak, že ste vy alebo vami poverená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prijali tento posledný tovar. 
Na odstúpenie od zmluvy je potrebné nám napísať

HOYER Handel GmbH
do vlastných rúk
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
D-64839 Münster

Email: service-sk@hoyerhandel.com
Tel: 00800 555 00 888
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

s uvedením jednoznačného vyhlásenia (napr. listom odoslaným poštou, faxom alebo emailom), že od tejto zmluvy odstupujete. Môžete na to použiť nižšie priložený vzorový formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý ale nie je predpísané použiť. Na dodržanie lehoty odstúpenia od zmluvy stačí, aby ste oznámenie o využití práva odstúpenia od zmluvy odoslali pred uplynutím tejto lehoty.

Následky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane poštovného (s výnimkou doplnkových nákladov, ktoré súvisia s tým, že ste si vybrali iný typ dodania ako s nami ponúkané, najvýhodnejšie štandardné dodanie), a to bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, v ktorom sme prijali vaše odstúpenie od zmluvy.  Na toto vrátenie platby použijeme rovnaký spôsob, aký ste vy použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa vyslovene nedohodneme inak. V žiadnom prípade vám za vrátenie platby nebudú účtované poplatky. Vrátenie platby môžeme zadržať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám neposkytnete potvrdenie, že ste tovar zaslali späť, podľa toho, čo sa stane skôr.
Tovar ste nám povinní zaslať späť alebo odovzdať bezodkladne a vždy do štrnástich dní odo dňa, v ktorý nám oznámite odstúpenie od zmluvy. Lehota sa dodrží vtedy, keď tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Náklady na spätné zaslanie tovaru hradíme my, keď pri jeho odosielaní použijete priloženú nálepku o tom, že poštovné hradí príjemca. Inak hradíte poštovné vy priamo pri spätnom zasielaní tovaru.

Náklady za zníženú hodnotu tovaru musíte znášať len vtedy, keď nie je toto zníženie hodnoty spôsobené kontrolou stavu, vlastností alebo funkčnosti tovaru možné prisúdiť vami uskutočnenej nevyhnutnej manipulácii s tovarom.

  1. O vzorovom formulári odstúpenia od zmluvy vás informujeme v súlade so zákonnými ustanoveniami. Nemusíte ho však použiť.
    Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy
  2. Výnimka
    Právo na odstúpenie od zmluvy neexistuje pri zmluvách
  • na dodanie tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a na výrobu ktorého je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom alebo ktorý je jednoznačne vytvorený podľa individuálnych potrieb spotrebiteľa;
  • na dodanie tovaru, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo ktorého dátum exspirácia sa môže rýchlo prekročiť.

Právo odstúpiť od zmluvy predčasne zaniká pri zmluvách

  • na dodanie tovaru v uzavretom balení, ktorý nie je z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov vhodný na vrátenie potom, čo je balenie po dodaní porušené;
  • na dodanie tovaru, keď bol tento tovar po dodaní z dôvodu svojho stavu neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

na dodanie zvukových a video záznamov alebo počítačových softvérov v uzavretom balení, ak bolo balenie po dodaní porušené.