kupić sprzęt
Wprowadź tutaj 5- lub 6-cyfrowy numer IAN swojego urządzenia, aby można było przekierować Cię do sklepu z odpowiednimi akcesoriami. 5 lub 6-cyfrowy numer IAN można znaleźć na spodzie urządzenia Monsieur Cuisine

Widerrufsbelehrung

 1. Prawo odstąpienia
  Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
  Konsument ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni.

  Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia wejścia w posiadanie produktów przez konsumenta albo wskazaną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem albo w przypadku wielu produktów zamówionych przez klienta w ramach jednego zamówienia i dostarczanych osobno od dnia wejścia w posiadanie ostatniego produktu przez konsumenta albo wskazaną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem.
  Aby wykonać prawo odstąpienia, należy na następujący adres:

  HOYER Handel GmbH

  do rąk

  teknihall Elektronik GmbH

  Breitefeld 15

  D-64839 Münster
  E-Mail: service-pl@hoyerhandel.com
  Tel: 00800 555 00 888
  Fax: +49 (0) 6071 3902 25

  przesłać informację o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w postaci jednoznacznego oświadczenia (np. listu przesłanego pocztą, faksu czy wiadomości e-mail). Można użyć w tym celu dołączonego poniżej wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to wymagane. Aby zachować termin odstąpienia, wystarczy przesłać informację o wykonaniu prawa odstąpienia przed upływem terminu.
  Skutki odstąpienia

  Po odstąpieniu od niniejszej umowy mamy obowiązek zwrócić wszystkie płatności otrzymane od konsumenta, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas tania standardowa forma dostawy), bezzwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu przez konsumenta od niniejszej umowy.  Zwrot następuje w takiej samej formie płatności, jaką zastosowano w przypadku pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z konsumentem. W żadnym wypadku nie są naliczane żadne opłaty od zwrotu. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania produktów albo dostarczenia przez konsumenta dowodu wysyłki artykułów — w zależności od tego, które wydarzenie nastąpi wcześniej.
  Bezzwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy konsument ma obowiązek wysłać lub przekazać nam produkty. Termin zostanie dochowany, jeśli konsument wyśle artykuły przed upływem czternastu dni. Ponosimy koszty wysyłki zwrotnej towarów, jeśli konsument użyje dołączonej do dostawy naklejki zwrotnej. W przeciwnym wypadku konsument sam ponosi bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej.

  Konsument musi ponieść koszty ewentualnej utraty wartości produktów tylko wtedy, gdy po sprawdzeniu stanu, właściwości i funkcjonowania produktów zostanie stwierdzone, że utrata wartości powstała wskutek użytkowania przez klienta, które to użytkowanie nie było konieczne.
 2. Zgodnie z przepisami prawa informujemy o wzorze formularza odstąpienia. Nie ma jednak obowiązku korzystania z niego.
  Wzór formularza odstąpienia
 3. Wyłączenie
  Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów
  •  dotyczących dostawy artykułów, które nie są prefabrykowane, a dla produkcji zasadnicze znaczenie ma indywidualny wybór lub określenie konsumenta, albo też które zostały wykonane według zamówienia konsumenta;
  • dotyczących artykułów, które mogą się szybko zepsuć albo których data ważności może szybko upłynąć.
  Prawo odstąpienia wygasa przedterminowo w przypadku umów
  • dotyczących dostawy towarów zabezpieczonych zamknięciem, które nie nadają się do zwrotu z przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub higieną, jeśli po dostarczeniu usunięto zamknięcie;
  • dotyczących dostawy towarów, które ze względu na swoje właściwości zostały po dostarczeniu wymieszane z innymi artykułami w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie;
  • dotyczących dostawy nagrań dźwiękowych i filmowych albo oprogramowania komputerowego w zamkniętym opakowaniu, jeśli po dostarczeniu usunięto zamknięcie.