kupić sprzęt
Wprowadź tutaj 5- lub 6-cyfrowy numer IAN swojego urządzenia, aby można było przekierować Cię do sklepu z odpowiednimi akcesoriami. 5 lub 6-cyfrowy numer IAN można znaleźć na spodzie urządzenia Monsieur Cuisine

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

dotyczące zamówień składanych w trybie online w sklepie https://shop.monsieur-cuisine.com/

Poniższe Ogólne warunki handlowe zawierają informacje o prawach konsumenta zgodnie z przepisami dotyczącymi zawierania umów na odległość oraz w ramach handlu elektronicznego

 

1. Obszar obowiązywania

Wszystkie relacje handlowe pomiędzy spółką HOYER Handel GmbH [zwaną dalej „HOYER” lub „Sprzedawcą”] a klientem oraz transakcje zawierane na stronie https://shop.monsieur-cuisine.com/ podlegają wyłącznie poniższym Ogólnym warunkom handlowym w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzeczne, różniące się lub uzupełniające ogólne warunki handlowe klienta nie stanowią części umowy, chyba że spółka HOYER wyraźnie zgodzi się na ich obowiązywanie.

Oferta produktów wymienionego wyżej sklepu internetowego jest skierowana wyłącznie do konsumentów, którzy są pełnoletni. Zgodnie z definicją ustawową za konsumenta uznaje się każdą osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niesłużącej do celów związanych z działalnością gospodarczą ani do wykonywania wolnego zawodu.

2. Partnerzy umowy

Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z następującym podmiotem:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-Mail: shop@monsieur-cuisine.com
Tel: 00800 555 00 888

UST.-ID-Nr.: DE 813326245

W sprawie pytań, reklamacji i skarg można kontaktować się z naszym działem obsługi klienta od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 17.00 pod numerem telefonu: 00800 555 00 888 oraz adresem e-mail: shop@monsieur-cuisine.com

3. Oferta i zawarcie umowy

 1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym https://shop.monsieur-cuisine.com/ nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz ma zachęcać do składania zamówień. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.
 2. Poprzez kliknięcie przycisku [Kup] składane jest wiążące zamówienie artykułów wymienionych po stronie zamówienia. Błędy dotyczące wpisów można poprawić w każdej chwili przed złożeniem zamówienia. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta po wysłaniu przez nas potwierdzenia zamówienia w wiadomości e-mail po otrzymaniu zamówienia. Przyjęcie zamówienia może nastąpić w ciągu trzech dni po otrzymaniu oferty.
 3. Proces składania zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obejmuje kilka kroków. W pierwszym należy wybrać produkty i umieścić je w koszyku. Następnie istnieje możliwość wybrania kolejnych produktów albo przejrzenia artykułów umieszczonych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku „Koszyk”. Z tego widoku można przejść do kolejnego kroku zamówienia, klikając przycisk „Do kasy”. Można tutaj dokonać zakupów za pośrednictwem serwisu PayPal PLUS albo w kolejnym kroku podać pełny adres do faktury i ewentualnie inny adres dostawy oraz wybrać sposób zapłaty. W przedostatnim kroku istnieje możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich wpisanych danych (np. imienia i nazwiska, adresu, sposobu płatności, zamówionych artykułów) i ewentualnego ich poprawienia przed wysłaniem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup”.
 4. Produkty wydawane są w ilościach przypadających zwykle na gospodarstwo domowe. Nie przyjmujemy zamówień od klientów niepełnoletnich.
 5. Umowa zostaje zawarta w języku niemieckim.
 6. Zapisujemy treść umowy oraz przesyłamy klientowi szczegóły zamówienia i nasze Ogólne warunki handlowe w wiadomości e-mail. Ogólne warunki handlowe obowiązujące w odniesieniu do zamówienia klienta są dostępne również w każdej chwili pod adresem:https://shop.monsieur-cuisine.com/agb. Szczegóły zamówienia klienta ze względów bezpieczeństwa nie są dostępne za pośrednictwem Internetu.

4. Pouczenie o odstąpieniu

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi przepisami:

 1. Prawo odstąpienia
  Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
  Konsument ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni.

  Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia wejścia w posiadanie produktów przez konsumenta albo wskazaną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem albo w przypadku wielu produktów zamówionych przez klienta w ramach jednego zamówienia i dostarczanych osobno od dnia wejścia w posiadanie ostatniego produktu przez konsumenta albo wskazaną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem.
  Aby wykonać prawo odstąpienia, należy na następujący adres:

  HOYER Handel GmbH
  Webshop-Support / AfterSales
  Tasköprüstrasse 3
  22761 Hamburg - Germany

  E-Mail: service-pl@hoyerhandel.com
  Tel: 00800 555 00 888
  Fax: +49 (0) 6071 3902 25

  przesłać informację o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w postaci jednoznacznego oświadczenia (np. listu przesłanego pocztą, faksu czy wiadomości e-mail). Można użyć w tym celu dołączonego poniżej wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to wymagane. Aby zachować termin odstąpienia, wystarczy przesłać informację o wykonaniu prawa odstąpienia przed upływem terminu.
  Skutki odstąpienia

  Po odstąpieniu od niniejszej umowy mamy obowiązek zwrócić wszystkie płatności otrzymane od konsumenta, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas tania standardowa forma dostawy), bezzwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu przez konsumenta od niniejszej umowy.  Zwrot następuje w takiej samej formie płatności, jaką zastosowano w przypadku pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z konsumentem. W żadnym wypadku nie są naliczane żadne opłaty od zwrotu. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania produktów albo dostarczenia przez konsumenta dowodu wysyłki artykułów — w zależności od tego, które wydarzenie nastąpi wcześniej.
  Bezzwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy konsument ma obowiązek wysłać lub przekazać nam produkty. Termin zostanie dochowany, jeśli konsument wyśle artykuły przed upływem czternastu dni. Ponosimy koszty wysyłki zwrotnej towarów, jeśli konsument użyje dołączonej do dostawy naklejki zwrotnej. W przeciwnym wypadku konsument sam ponosi bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej.

  Konsument musi ponieść koszty ewentualnej utraty wartości produktów tylko wtedy, gdy po sprawdzeniu stanu, właściwości i funkcjonowania produktów zostanie stwierdzone, że utrata wartości powstała wskutek użytkowania przez klienta, które to użytkowanie nie było konieczne.

 2. Zgodnie z przepisami prawa informujemy o wzorze formularza odstąpienia. Nie ma jednak obowiązku korzystania z niego.
  Wzór formularza odstąpienia
 3. Wyłączenie
  Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów
  •  dotyczących dostawy artykułów, które nie są prefabrykowane, a dla produkcji zasadnicze znaczenie ma indywidualny wybór lub określenie konsumenta, albo też które zostały wykonane według zamówienia konsumenta;
  • dotyczących artykułów, które mogą się szybko zepsuć albo których data ważności może szybko upłynąć.
  Prawo odstąpienia wygasa przedterminowo w przypadku umów
  • dotyczących dostawy towarów zabezpieczonych zamknięciem, które nie nadają się do zwrotu z przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub higieną, jeśli po dostarczeniu usunięto zamknięcie;
  • dotyczących dostawy towarów, które ze względu na swoje właściwości zostały po dostarczeniu wymieszane z innymi artykułami w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie;
  • dotyczących dostawy nagrań dźwiękowych i filmowych albo oprogramowania komputerowego w zamkniętym opakowaniu, jeśli po dostarczeniu usunięto zamknięcie.

5. Dostawa, dostępność towarów, istotne cechy produktów

 1. Istotne cechy produktów wymieniono w odpowiednich opisach produktów na stronie głównej.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa nastąpi na podany przez konsumenta adres dostawy.
 3. O terminie dostawy możemy informować w trakcie procesu składania zamówienia oraz w potwierdzeniu wysyłki. O ile nie poinformowano inaczej, termin dostawy standardowej wynosi ok. 2–3 dni roboczych po otrzymaniu płatności.
  Jeśli z przyczyn od nas niezależnych (niedostępność produktów, np. w wyniku działania siły wyższej) nie możemy dotrzymać wiążącego terminu dostawy, niezwłocznie poinformujemy o tym klienta, podając nowy przewidywany termin dostawy. Jeśli nowy termin dostawy nie będzie dla klienta akceptowalny albo produkt nie będzie dostępny w nowym terminie bądź w ogóle, obie strony umowy mają prawo odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym danych produktów. W tym przypadku dokonane świadczenie wzajemne zostanie przez nas bezzwłocznie zwrócone. Nie ma to wpływu na prawa ustawowe stron umowy.

6. Ceny i koszty wysyłki

Wszystkie ceny zostały podane w EURO i zawierają ustawowy podatek VAT. W zależności od produktu, na który konsument się zdecyduje, mogą zostać doliczone koszty wysyłki, o których wyraźnie poinformujemy przed umieszczeniem produktów w koszyku. Zawsze obowiązują ceny podane w chwili złożenia zamówienia.

7. Płatność

 1. W celu dokonania płatności za zamówione produkty oferujemy następujące metody płatności:
  • PayPal (w tym także PayPal Express)
  • Karta kredytowa (Mastercard i Visa)
  Prawo do potrącenia przysługuje konsumentowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostają prawnie stwierdzone przez sąd lub uznane na piśmie przez spółkę HOYER.

8. Zastrzeżenie własności

Do czasu dokonania pełnej płatności artykuły pozostają własnością Sprzedawcy.

9. Ochrona danych

Informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w rubryce „Ochrona danych” na stronie https://shop.monsieur-cuisine.com/datenschutz

10. Szkody transportowe

Jeśli towary zostaną dostarczone z widocznymi szkodami transportowymi, należy natychmiast złożyć reklamację u dostawcy oraz jak najszybciej się z nami skontaktować (bezpłatnie pod numerem:(kostenlos unter 00800 555 00 888)
Zaniechanie reklamacji lub kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla ustawowych praw gwarancyjnych konsumenta. Jednak pomoże to nam dochodzić własnych roszczeń od przewoźnika lub z tytułu ubezpieczenia transportowego.

11. Gwarancja

 1. W przypadku umów dotyczących dostawy towarów konsumentowi przysługują prawa i roszczenia zgodnie z prawem dotyczącym odpowiedzialności za usterki.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady dostarczonych produktów spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktów albo zmienionych w sposób niezatwierdzony przez spółkę HOYER.

12. Odpowiedzialność

 1. Ponosimy odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Ponadto ponosimy odpowiedzialność za rażące naruszenie obowiązków, których należyte wypełnienie umożliwia realizację umowy, a których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umownego oraz na których terminowym wypełnieniu polega konsument. W ostatnim przypadku nasza odpowiedzialność ograniczona jest jednak tylko do przewidywalnych i typowych dla umowy szkód. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania obowiązków innych niż wymienione powyżej. Wyżej wymienione wyłączenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku narażenia na utratę życia, zdrowia i obrażenia ciała.
 2. Według aktualnego stanu techniki nie można zapewnić wolnego od błędów i (lub) możliwego w każdym czasie przesyłu danych za pośrednictwem Internetu. W tym zakresie nie odpowiadamy za stałą czy nieprzerwaną dostępność naszego sklepu internetowego.
 3. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do naszych przedstawicieli prawnych i osób upoważnionych.
 4. Nie ma to wpływu na odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

 13. Prawo autorskie

Wszystkie teksty, rysunki i zdjęcia w naszej witrynie podlegają ochronie z tytułu prawa autorskiego. Naruszenia prawa autorskiego podlegają dochodzeniu roszczeń z tego tytułu.

14. Właściwość prawa

Do wszystkich umów zawieranych pomiędzy nami a naszymi klientami zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach sprzedaży. Ponadto zastosowanie mają przepisy prawa kraju, który stanowi miejsce stałego pobytu konsumenta.

15. Anbieter der Onlineshops

Sprzedawca w sklepie internetowym Sklep internetowy pod domeną https://shop.monsieur-cuisine.com/ obsługiwany jest przez:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-Mail: shop@monsieur-cuisine.com
Tel: 00800 555 00 888

16. Reklamacje

Komisja UE udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów. Umożliwia to konsumentom rozstrzyganie sporów dotyczących zamówień internetowych początkowo bez angażowania sądu. Dostęp do platformy do rozwiązywania sporów jest możliwy za pomocą zewnętrznego łącza: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.