apparatuur kopen
Noteer hier het 5 of 6-cijferige IAN-nummer van uw apparaat, zodat u naar de passende toebehorenshop doorgestuurd kunt worden. Het 5- of 6-cijferige IAN-nummer vindt u op de onderkant van uw Monsieur Cuisine-apparaat

Widerrufsbelehrung

Herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een u bekende externe partij die niet de expediteur is, de laatste goederen in bezit hebben resp. heeft genomen of - wanneer het om meerdere goederen gaat die de klant in het kader van een uniforme bestelling heeft besteld, gescheiden worden geleverd - waarvoor u of de door u genoemde partij, die niet de expediteur is, de laatste goederen is bezit heeft genomen. 


Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring

HOYER Handel GmbH
T.a.v.
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
D-64839 Münster

E-mail: service-nl@hoyerhandel.com

Tel.: 00800 555 00 888
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

(bijv. een via de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt verder gebruikmaken van het hier vermelde modelformulier voor herroeping, wat echter niet verplicht is. Voor het garanderen van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de melding over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de aanvullende kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, gunstige standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk veertien dagen vanaf de dag te restitueren waarop wij de melding over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen.  Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u wegens deze restitutie vergoedingen in rekening gebracht. Wij kunnen de restitutie weigeren totdat wij de goederen opnieuw hebben ontvangen, of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerste tijdstip is.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte stelt, naar ons terug te zenden of aan ons over te dragen. De termijn wordt verleend, wanneer u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor de retourzending van de goederen voor u, wanneer u de bij de levering verstrekte retoursticker gebruikt. Anders komen de directe kosten van de retourzending van de goederen ten laste van u.

U moet een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te betalen, wanneer dit waardeverlies is te herleiden naar een niet noodzakelijke, te controleren omgang van u met de karakteristiek, eigenschappen en werkwijzen van de goederen.

 1. Via het Modelformulier voor herroeping informeren wij in overeenstemming met de wettelijke regeling als volgt. Deze moet echter niet worden gebruikt.
  Modelformulier voor herroeping

 2. Uitsluiting
  Er is geen herroepingsrecht bij overeenkomsten

  • voor de levering van goederen die niet zijn geprefabriceerd en waarbij voor de productie een individuele selectie of bepaling door de consument maatgevend is, of die uniform op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegespitst;

  • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel wordt overschreden;

  Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij overeenkomsten

  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet voor teruggave zijn geschikt, wanneer hun verzegeling na levering werd verwijderd;

  • voor de levering van goederen, wanneer deze na levering door hun aard onscheidbaar met andere goederen werden vermengd;

  • voor de levering van audio- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering werd verwijderd.