apparatuur kopen
Noteer hier het 5 of 6-cijferige IAN-nummer van uw apparaat, zodat u naar de passende toebehorenshop doorgestuurd kunt worden. Het 5- of 6-cijferige IAN-nummer vindt u op de onderkant van uw Monsieur Cuisine-apparaat

Gegevensbeschermingsverklaring voor de Monsieur-Cuisine-toebehorenshop

 

1.  Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

1.1.  Hierna informeren we u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze Monsieur-Cuisine-toebehorenwinkels. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die persoonlijk op u betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

1.2.  De verantwoordelijke krachtens art. 4 lid 7 EU-algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is

 

HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, 22761 Hamburg

Tel.: 00800 555 00 888

E-mail: service-nl@hoyerhandel.com

Website: http://shop.monsieur-cuisine.com/

 

1.3.  Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via Datenschutz@hoyerhandel.com of via ons postadres met de toevoeging 'Der Datenschutzbeauftragte' (functionaris voor gegevensbescherming).

1.4.  Indien we voor individuele functies van ons aanbod een beroep doen op de dienstverleners die daarvoor de opdracht hebben gekregen, of indien we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren we u hieronder tot in detail over de betreffende procedures. Daarbij vermelden we ook de vastgelegde criteria van de opslagduur.

 

2.  Uw rechten

2.1.  Jegens ons hebt u de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • Recht op inlichtingen.
 • Recht op rectificatie of wissing.
 • Recht op beperking van de verwerking.
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Voor de uitoefening van de rechten kunt u ons bereiken via de hierboven genoemde contactgegevens van de verantwoordelijke of de functionaris voor gegevensbescherming.

2.2.  U hebt bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor privacybescherming bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

3.  Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

3.1.  Indien u toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u deze aan ons kenbaar hebt gemaakt.

3.2.  Voor zover we de verwerking van uw persoonsgegevens op de afweging van belangen baseren, kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking. Dit is het geval, wanneer de verwerking met name niet voor het nakomen van een overeenkomst met u is vereist, wat we telkens bij de volgende beschrijving van de functies weergeven. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar verzoeken we om de redenen aan te tonen, waarom we uw persoonsgegevens niet dienen te verwerken, zoals we dat hebben gedaan. In het geval van uw onderbouwde bezwaar controleren we de problematiek en zullen we de gegevensverwerking stoppen of aanpassen, of u onze dwingend beschermenswaardige redenen aantonen op basis waarvan we met de verwerking doorgaan.

 

4.  Verzameling van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

4.1.  Bij een louter informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons op een andere manier geen informatie doorgeeft, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond is art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG):

 • IP-adres (met de laatste twee octetten verkort)
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Website vanwaar het verzoek komt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen
 • Overgedragen bytes van de gevraagde URL
 • Browser
 • Besturingssysteem en platform
 • Taal en versie van de browsersoftware. 

Deze gegevens bewaren we gedurende 31 dagen in een zogeheten logbestand. Daarna worden de gegevens gewist. De opslag gedurende 31 dagen is nodig om eventuele aanvallen door hackers te kunnen herkennen en analyseren. Dit dient voor de verbetering van de veiligheid van de website en gebeurt dus op grond van gerechtvaardigde belangen krachtens art. 6 I zin 1 letter f AVG.

 

4.2.  Naast de eerder genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf aan de door u gebruikte browser toegewezen en opgeslagen worden en waardoor de instantie die het cookie plaatst (wij in dit geval) bepaalde informatie krijgt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze dienen louter om het internetaanbod gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. 

4.3.  Gebruik van cookies:

4.3.1.     Deze website gebruikt de volgende types cookies, waarvan de omvang en werkwijze hierna worden uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies (b)
 • Permanente cookies (c).

4.3.2.     Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Deze bewaren een zogenoemde sessie-ID, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Zo kan uw computer opnieuw herkend worden als u naar onze website terugkeert. De cookies die we gebruiken om de juiste weergave van de website op het gebruikte eindtoestel te garanderen, behoren ook tot de sessiecookies. De sessiecookies worden gewist als u uitlogt of de browser sluit.

4.3.3.     Permanente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde duur, die al naargelang cookie kan verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser altijd wissen.

4.3.4.     U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld de aanvaarding van cookies van derden of alle cookies weigeren. We willen er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

5.  Gebruik van onze webshop

5.1.  Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor de sluiting van de overeenkomst noodzakelijk, dat u uw persoonsgegevens doorgeeft die we voor de verwerking van uw bestelling nodig hebben. Gegevens die verplicht zijn voor de uitvoering van de overeenkomsten zijn afzonderlijk gemarkeerd, andere gegevens worden vrijwillig doorgegeven. Concreet verzamelen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Land
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Telefoon (optioneel)
 • Fax (optioneel)
 • Aanhef (optioneel)

De door u vermelde gegevens gebruiken we voor de verwerking van uw bestelling. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG.

We kunnen de door u vermelde gegevens ook verwerken om u over andere interessante producten uit ons assortiment te informeren of u e-mails met technische informatie te sturen.

5.2.  Op grond van handelsvoorschriften en fiscaalrechtelijke voorschriften zijn we verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan. Na twee jaar wordt de verwerking echter beperkt, d.w.z. dat uw gegevens alleen nog voor de naleving van wettelijke verplichtingen worden gebruikt.

5.3.  Om te voorkomen dat derden onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, vooral financiële gegevens, wordt de bestelprocedure met TLS-techniek versleuteld.

 

6.  Ontvangers van uw gegevens/categorieën van ontvangers

Bij de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens doen we een beroep op opdrachtverwerkers (bijv. in de goederenlogistiek). De verplichting van deze opdrachtverwerkers om uw gegevens volgens de AVG te behandelen en passende technische en organisatorische maatregelen voor de gegevensbescherming te nemen, is in een overeenkomst geregeld.

We werken ook met de volgende betalingsdienstverleners samen: Paypal, Payone.

Als u de betaling via PayPal of PayPal Express uitvoert, sturen we u in aansluitings op uw bestelling door naar Paypal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, zodat u vanaf hun portaal opdracht tot betaling kunt geven. 

Als u voor een betaling via de betalingsdienstverlener Payone kiest, gebeurt de betalingsafhandeling via de betalingsdienstverlener BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, aan wie we de nodige informatie over uw bestelling krachtens art 6 lid 1 zin 1 letter b AVG doorgeven. Uw gegevens worden uitsluitend ten behoeve van de betalingsafhandeling aan de betalingsdienstverlener PAYONE doorgegeven en alleen voor zover dit hiervoor nodig is. 

Als u met de betaling ten achter raakt, zullen we uw gegevens voor de verdere inning van de vordering naar een incassobureau, een advocatenkantoor of evt. ter controle van uw adres naar een inlichtingenbureau doorsturen. Rechtsgrond voor de doorgifte van de gegevens is art. 6 I zin 1 letter b AVG. Bovendien is de verwerking door onze gerechtvaardigde belangen bij de inning van onze vorderingen en dus krachtens art. 6 I zin 1 letter f. AVG gerechtvaardigd.

 

7.  Contactopname via het contactformulier of via e-mail

7.1.  Als u contact met ons opneemt via e-mail of een contactformulier, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en telefoonnummer en uw bericht) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Gegevens die in dit verband worden meegedeeld, wissen we nadat de opslag niet meer vereist is of we beperken de verwerking, indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

7.2.  We verwerken deze gegevens om u de gewenste/gevraagde service te kunnen aanbieden. De gegevensverwerking gebeurt op basis van een contractuele grondslag (art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG) voor zover het om vragen over uw aankoop in onze winkel gaat. Voor de uitvoering van de klantenservice voor het overige en de beantwoording van uw aanvragen gebeurt de verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG), want ze maakt degelijk klantenadvies mogelijk.

 

8.  Gebruik van Google Analytics

8.1.  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenoemde 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort weergegeven. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de internetactiviteiten samen te stellen en om verdere aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten jegens de exploitant van de website te leveren.

8.2.  Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven wordt, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

8.3.  U kunt de opslag van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google toe evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u de onder de volgende link beschikbare browserplug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8.4.  Opt-out-cookies voorkomen de toekomstige verzameling van uw gegevens bij een bezoek aan deze website. Om de verzameling door Universal Analytics op verschillende apparaten te verhinderen, moet u de opt-out op alle gebruikte systemen uitvoeren. Klik hier om het opt-out-cookie te plaatsen:

 

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: schakel Google Analytics uit

 

8.5.  Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()'. Daardoor worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt en kunnen ze niet tot een bepaalde persoon herleid worden. Indien de over u verzamelde gegevens tot een persoon herleid kunnen worden, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

8.6.   We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verzamelde statistieken laten ons toe ons aanbod te verbeteren en voor u als gebruiker interessanter te maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarbij persoonsgegevens naar de VS verstuurd worden, heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG.

8.7.  Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Overzicht van de gegevensbescherming:  http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

9.  Google Fonts

Deze website gebruikt Google Fonts om lettertypes weer te geven, een service van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om onze website weer te geven, worden dus servers van Google opgeroepen, met name fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Om de lettertypes zo snel en efficiënt mogelijk op onze website te tonen, worden de oproepen door Google opgeslagen en lettertypes evenals richtlijnen door uw browser in cache opgeslagen. We gebruiken Google-webfonts in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, letter f, AVG. Meer informatie daarover vindt u hier: https://developers.google.com/fonts/faq#what_does_using_the_google_fonts_api_mean_for_the_privacy_of_my_users

 

10.  ajax.googleapis.com/ jQuery

Deze website gebruikt de Javascript-bibliotheek jQuery, waardoor de laadsnelheden worden geoptimaliseerd. In het kader hiervan worden programmabibliotheken van Google-servers opgeroepen. Het CDN (Content delivery network) van Google wordt gebruikt. Als u jQuery vooraf op een andere pagina van Google CDN nodig hebt gehad, zal uw browser op de daarbij in cache opgeslagen kopie teruggrijpen. Anders moeten programmabibliotheken worden gedownload, waarbij gegevens van uw browser naar Google Inc. ('Google') worden verstuurd. Deze doorgifte gebeurt op grond van gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 letter f AVG.