koupit vybavení
Zde prosím zadejte 5 nebo 6místné IAN číslo vašeho přístroje, abyste mohli být přesměrování na příslušný obchod s příslušenstvím. 5 nebo 6místné IAN číslo naleznete na spodní straně vašeho přístroje Monsieur Cuisine.

Widerrufsbelehrung

Právo na zrušení
Tuto smlouvu máte právo do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu zrušit.

Lhůta pro zrušení činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravce, převzali zboží do vlastnictví, nebo – je-li více zboží, které si zákazník objednal v rámci jednotné objednávky, doručováno zvlášť – ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravce, převzali do vlastnictví poslední zboží. 
K uplatnění práva na zrušení nás musíte na kontaktech

HOYER Handel GmbH
zu Händen
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
D-64839 Münster

E-mail: service-cz@hoyerhandel.com
Tel: 00800 555 00 888
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. poštou zaslaný dopis, fax nebo e-mail) informovat o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu. Můžete k tomu využít níže připojený vzorový formulář ke zrušení, který ovšem není nezbytně nutný. K dodržení lhůty pro zrušení stačí, abyste sdělení o uplatnění práva na zrušení odeslali před uplynutím lhůty pro zrušení.

Důsledky zrušení

Pokud tuto smlouvu zrušíte, musíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poštovného (s výjimkou dodatečných nákladů, pokud jste zvolili jiný druh doručení než námi nabízené, výhodné standardní doručení), vrátit neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o vašem zrušení této smlouvy.  Nebylo-li výslovně ujednáno jinak, použijeme k tomuto vrácení plateb stejný způsob platby, který jste použili při původní transakci; v žádném případě vám nebudou kvůli tomuto vrácení plateb započítávány kompenzace. Vrácení plateb můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nedostaneme doklad o tom, že bylo zboží zasláno zpět, podle toho, co nastane dřív.
Vaší povinností je zaslat nebo předat nám zboží zpět neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je považována za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Použijete-li nálepku k vratce přiloženou k doručenému zboží, uhradíme za vás náklady na zaslání zboží zpět. V opačném případě je vaší povinností uhradit bezprostřední náklady spojené se zasláním zboží zpět.

Vaší povinností je uhradit případnou ztrátu hodnoty zboží jen v případě, že je tato ztráta způsobena manipulací, která není nezbytná k prověření vlastností a funkčnosti zboží.

 1. Prostřednictvím vzorového formuláře ke zrušení vás informujeme v souladu s platnou právní úpravou následovně. Tento formulář však nemusí být nutně použit.
  Vzorový formulář ke zrušení smlouvy

 2. Vyloučení
  Právo na zrušení se netýká smluv

  • na dodání zboží, které není předvyrobené a pro jehož výrobu je směrodatný individuální výběr nebo určení ze strany spotřebitele nebo které se jednoznačně vyrábí podle osobních potřeb spotřebitele;

  • na dodání zboží, které může podléhat rychlé zkáze nebo jehož datum spotřeby by mohlo rychle vypršet.

  Právo na zrušení předčasně zaniká u smluv

  • na dodání zapečetěného zboží, které není z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vhodné k vrácení, jestliže bylo toto zapečetění po doručení odstraněno;

  • na dodání zboží, jestliže bylo toto zboží po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíseno s jinými materiály;

  • na dodání zvukových či video nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném balení, jestliže bylo toto zapečetění po doručení odstraněno.