koupit vybavení
Zde prosím zadejte 5 nebo 6místné IAN číslo vašeho přístroje, abyste mohli být přesměrování na příslušný obchod s příslušenstvím. 5 nebo 6místné IAN číslo naleznete na spodní straně vašeho přístroje Monsieur Cuisine.

VOP

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

pro online objednávky na webu https://shop.monsieur-cuisine.com/

Následující VOP obsahují zákonem požadované informace o vašich právech podle předpisů o smlouvách ve zprostředkovaném prodeji a v elektronickém obchodním styku.

 

1. Rozsah platnosti

Pro všechny obchodní vztahy mezi společností HOYER Handel GmbH [dále jen „HOYER“ nebo „nabízející“] a zákazníky pro obchody na webu  https://shop.monsieur-cuisine.com/ platí výhradně následující Všeobecné obchodní podmínky ve znění platném v okamžiku objednávky. Protichůdné, odlišné či doplňující všeobecné obchodní podmínky zákazníka nejsou součástí smlouvy, nevyjádří-li společnost HOYER s jejich platností svůj výslovný souhlas.

Nabídka zboží ve výše jmenovaném e-shopu je určena výhradně plnoletým spotřebitelům. Spotřebitel je ve smyslu definice zákona každá fyzická osoba, která uzavírá právní obchod za účely, které převážně nelze považovat za součást živnostenské ani samostatné profesní činnosti.

2. Smluvní partneři

Smluvní stranou kupní smlouvy je:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-mail: shop@monsieur-cuisine.com
Tel: 00800 555 00 888

DIČ: DE 813326245

V případě otázek, reklamací a stížností je vám k dispozici náš zákaznický servis, a to od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 na telefonním čísle 00800 555 00 888 a na e-mailové adrese shop@monsieur-cuisine.com.

 

3. Nabídka a uzavření smlouvy

 1. Prezentace výrobků v e-shopu https://shop.monsieur-cuisine.com/ nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale výzvu k objednání. Omyly vyhrazeny.

 2. Kliknutím na tlačítko [Koupit] odesíláte závaznou objednávku zboží uvedeného na stránce objednávání. Chybné zadání můžete před odesláním objednávky kdykoli opravit. Kupní smlouva se uzavírá okamžikem přijetí objednávky prostřednictvím potvrzení objednávky e-mailem po přijetí vaší objednávky. Objednávka může být přijata do tří dnů od doručení nabídky.

 3. Proces objednání v našem e-shopu zahrnuje několik kroků. V prvním kroku si zvolíte požadované zboží a vložíte ho do košíku. Nyní máte možnost pokračovat ve výběru dalšího zboží nebo kliknutím na tlačítko „Košík“ zobrazit přehled všech výrobků vložených do košíku. Z tohoto přehledu můžete kliknutím na tlačítko „K pokladně“ přejít k dalšímu kroku objednání. Zde můžete buď prostřednictvím PayPal PLUS nakupovat přímo, nebo zadáte v dalším kroku kompletní fakturační a příp. odlišnou doručovací adresu a v kroku následujícím pak požadovaný způsob platby. V předposledním kroku můžete ještě jednou zkontrolovat a případně opravit veškeré údaje (např. jméno, adresu, způsob platby, objednané zboží), než nám objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Koupit“.

 4. Zboží lze objednávat pouze v množství obvyklém pro jednu domácnost. Nepřijímáme objednávky od zákazníků mladších 18 let.

 5. Smlouva se uzavírá v německém jazyce.

 6. Text smlouvy uložíme a zašleme vám údaje objednávky spolu s našimi VOP e-mailem. Verzi VOP platnou v okamžiku objednání můžete kdykoli zobrazit také zde: všeobecné obchodní podmínky. Vaše objednací údaje již nebudou z bezpečnostních důvodů prostřednictvím internetu přístupné.

 

4. Poučení o zrušení objednávky

Spotřebitelé mají právo zrušit objednávku podle následujících pravidel:

Právo na zrušení
Tuto smlouvu máte právo do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu zrušit.

Lhůta pro zrušení činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravce, převzali zboží do vlastnictví, nebo – je-li více zboží, které si zákazník objednal v rámci jednotné objednávky, doručováno zvlášť – ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravce, převzali do vlastnictví poslední zboží. 
K uplatnění práva na zrušení nás musíte na kontaktech

HOYER Handel GmbH
Webshop-Support / AfterSales
Tasköprüstrasse 3
22761 Hamburg - Germany

E-mail: service-cz@hoyerhandel.com
Tel: 00800 555 00 888
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. poštou zaslaný dopis, fax nebo e-mail) informovat o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu. Můžete k tomu využít níže připojený vzorový formulář ke zrušení, který ovšem není nezbytně nutný. K dodržení lhůty pro zrušení stačí, abyste sdělení o uplatnění práva na zrušení odeslali před uplynutím lhůty pro zrušení.

Důsledky zrušení

Pokud tuto smlouvu zrušíte, musíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poštovného (s výjimkou dodatečných nákladů, pokud jste zvolili jiný druh doručení než námi nabízené, výhodné standardní doručení), vrátit neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o vašem zrušení této smlouvy.  Nebylo-li výslovně ujednáno jinak, použijeme k tomuto vrácení plateb stejný způsob platby, který jste použili při původní transakci; v žádném případě vám nebudou kvůli tomuto vrácení plateb započítávány kompenzace. Vrácení plateb můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nedostaneme doklad o tom, že bylo zboží zasláno zpět, podle toho, co nastane dřív.
Vaší povinností je zaslat nebo předat nám zboží zpět neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je považována za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Použijete-li nálepku k vratce přiloženou k doručenému zboží, uhradíme za vás náklady na zaslání zboží zpět. V opačném případě je vaší povinností uhradit bezprostřední náklady spojené se zasláním zboží zpět.

Vaší povinností je uhradit případnou ztrátu hodnoty zboží jen v případě, že je tato ztráta způsobena manipulací, která není nezbytná k prověření vlastností a funkčnosti zboží.

 1. Prostřednictvím vzorového formuláře ke zrušení vás informujeme v souladu s platnou právní úpravou následovně. Tento formulář však nemusí být nutně použit.
  Vzorový formulář ke zrušení smlouvy

 2. Vyloučení
  Právo na zrušení se netýká smluv

  • na dodání zboží, které není předvyrobené a pro jehož výrobu je směrodatný individuální výběr nebo určení ze strany spotřebitele nebo které se jednoznačně vyrábí podle osobních potřeb spotřebitele;

  • na dodání zboží, které může podléhat rychlé zkáze nebo jehož datum spotřeby by mohlo rychle vypršet.

  Právo na zrušení předčasně zaniká u smluv

  • na dodání zapečetěného zboží, které není z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vhodné k vrácení, jestliže bylo toto zapečetění po doručení odstraněno;

  • na dodání zboží, jestliže bylo toto zboží po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíseno s jinými materiály;

  • na dodání zvukových či video nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném balení, jestliže bylo toto zapečetění po doručení odstraněno.

 

5. Doručení, dostupnost zboží, podstatné vlastnosti zboží

 1. Podstatné vlastnosti zboží jsou vždy uvedeny v popisu výrobku na našich internetových stránkách.

 2. Není-li ujednáno jinak, bude zboží doručeno na vámi zadanou doručovací adresu.

 3. Při objednávání a v potvrzení odeslání zboží vás můžeme informovat o dodací lhůtě. Není-li uvedeno jinak, činí dodací lhůta při standardním způsobu dopravy asi 2 až 3 pracovní dny od přijetí platby.

 4. Nemůžeme-li dodržet závaznou dodací lhůtu z důvodů, které nemůžeme sami ovlivnit (nedostupnost zboží např. zásahem vyšší moci), budeme zákazníka okamžitě informovat a sdělíme mu předpokládanou novou dodací lhůtu. Nebude-li nová dodací lhůta pro zákazníka přijatelná, nebude-li zboží dostupné ani v nové dodací lhůtě nebo nebude-li dostupné vůbec, jsou obě smluvní strany oprávněny s ohledem na dotčené zboží od smlouvy odstoupit; již provedené protiplnění vám v takovém případě neprodleně vrátíme. Zákonná práva smluvních stran zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

 

6. Ceny a poštovné

Všechny ceny jsou uvedeny v eurech a zahrnují zákonem stanovenou DPH. V závislosti na vybraném produktu může být účtováno poštovné, na něž vás výslovně upozorníme před vložením zboží do košíku. Platné jsou vždy ceny v okamžiku objednání.

 

7. Platba

 1. Pro platbu objednaného zboží nabízíme v současné době tyto platební metody:
  • PayPal (včetně PayPal Express)
  • Platební karta (Mastercard a Visa)
  Právo na kompenzaci máte pouze v případě, že byly vaše protipožadavky pravomocně potvrzeny soudem nebo jsou nesporné nebo byly firmou HOYER písemně uznány.

 

8. Výhrada vlastnictví

Až do uhrazení plné ceny zůstává zboží vlastnictvím nabízejícího.

 

9. Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v sekci „Ochrana osobních údajů“ na adrese datenschutz

 

10. Poškození při přepravě

Bude-li zboží dodáno s očividným poškozením způsobeným při přepravě, reklamujte tyto vady okamžitě u přepravce, a co nejdříve nás kontaktujte (zdarma na telefonním čísle 00800 555 00 888).
Opomenutí reklamace nebo informování nemá žádné zákonné důsledky pro vaše zákonná záruční práva. Pomůžete nám tím však při uplatnění našich nároků vůči přepravci nebo pojišťovně.

 

11. Záruka

 1. U smluv o dodání zboží můžete uplatňovat práva a nároky podle zákonů o ručení za vady. 

 2. Neručíme za vady doručeného zboží, které byly způsobeny nesprávnou manipulací se zbožím nebo změnou na zboží provedenou způsobem neschváleným firmou HOYER.

 

12. Ručení

 1. Ručíme za úmysl a hrubou nedbalost. Dále ručíme za porušení povinností z nedbalosti, jejichž splnění je zásadním předpokladem pro řádné naplnění smlouvy, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a na jejichž dodržení jako zákazník (zákaznice) pravidelně spoléháte. V posledním jmenovaném případě ovšem ručíme pouze za předvídatelné, typické smluvní škody. Neručíme za lehce nedbalostní porušení povinností jiných, než které byly uvedeny v předchozích větách. Předchozí vyloučení odpovědnosti neplatí při škodách na životě či zdraví.

 2. Datovou komunikaci prostřednictvím Internetu nelze vzhledem ke stávajícímu stavu techniky garantovat jako bezchybnou a/nebo vždy dostupnou. Neručíme proto za stálou ani nepřerušovanou dostupnost našeho e-shopu.

 3. Výše uvedená omezení ručení platí rovněž ve prospěch našich zákonných zástupců a subjektů pomáhajících nám s plněním smlouvy.

 4. Ručení podle zákonů o ručení za výrobky zůstává nedotčeno.

 

13. Autorská práva

Upozorňujeme, že veškeré texty, obrázky a fotografie na našem webu jsou chráněny autorskými právy. Porušení autorských práv bude stíháno.

 

14. Volba práva

Na všechny smlouvy mezi námi a našimi zákazníky se vztahuje právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kupního práva OSN. Kromě toho jsou platná ustanovení práva státu, v němž máte běžný pobyt.

 

15. Nabízející e-shopů

Provozovatelem e-shopu nabízeného na doméně https://shop.monsieur-cuisine.com/ je:

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
22761 Hamburg

E-mail: shop@monsieur-cuisine.com
Tel: 00800 555 00 888

 

16. Stížnosti

Evropská komise poskytuje platformu k mimosoudnímu řešení sporů. Spotřebitelé mají možnost vyřešit své spory v souvislosti s online objednávkou nejprve bez účasti soudu. Platformu k urovnávání sporů naleznete na externím odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.