Storno podmínky

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme nebo převzala zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Německo, shop@monsieur-cuisine.com, telefon: 00800 4212 4212, fax: +49 (0)40 853994 80) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám za tuto úhradu nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo předat nám nebo společnosti KOMSA AG LGZ Hoyer/ Retoure (Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf, Německo) neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro zrušení

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář).

- HOYER Handel GmbH, Kühnehöfe 12, 22761 Hamburg, Německo, shop@monsieur-cuisine.com, Fax: +49 (0)40 853994 80.

- Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží

zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)

- Datum(y)

(*) Nehodící se škrtněte.