Všeobecné obchodní podmínky

1. rozsah použití

Následující podmínky se vztahují na všechny objednávky zadané prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Nabídky v našem internetovém obchodě jsou určeny výhradně spotřebitelům, kteří nákup uzavírají za účelem, který nelze přičítat jejich obchodní nebo profesní činnosti.

2 Smluvní partner, uzavření smlouvy, možnosti opravy

Kupní smlouva je uzavřena se společností HOYER Handel GmbH.

Umístěním výrobků v internetovém obchodě činíme závazný návrh na uzavření smlouvy na tyto výrobky. Naše produkty můžete zpočátku nezávazně vložit do nákupního košíku a kdykoli před odesláním závazné objednávky své údaje opravit pomocí opravných pomůcek, které jsou k tomuto účelu poskytnuty a vysvětleny v procesu objednávky. Smlouva je uzavřena, když přijmete nabídku zboží obsaženého v nákupním košíku kliknutím na tlačítko objednat. Ihned po odeslání objednávky obdržíte potvrzení e-mailem.

3. jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy

Jazyk(y), který(é) je(jsou) k dispozici pro uzavření smlouvy: německy, anglicky, francouzsky, nizozemsky, španělsky, italsky, polsky a portugalsky.

Text smlouvy ukládáme a zasíláme vám údaje o objednávce a naše všeobecné obchodní podmínky v textové podobě. Text smlouvy si můžete prohlédnout v našem přihlášení pro zákazníky.

4. dodací podmínky

K uvedeným cenám produktů budou připočteny náklady na dopravu. Více informací o poštovném najdete v nabídkách.

Dodáváme pouze na základě poštovní objednávky. Bohužel není možné si zboží vyzvednout osobně.

5. platba

V našem obchodě jsou k dispozici následující platební metody:

Kreditní karta
Při zadávání objednávky zadáte údaje o své kreditní kartě. Vaše karta bude stržena ihned po zadání objednávky.

PayPal
Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), musíte být zaregistrováni ve službě PayPal, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz. Platební transakci provede společnost PayPal ihned po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

6. právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají nárok na zákonné právo na odstoupení od smlouvy, jak je popsáno v podmínkách pro odstoupení od smlouvy. Podnikatelům není přiznáno právo na dobrovolné odstoupení od smlouvy.

7. výhrada vlastnických práv

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

Pro podnikatele navíc platí následující: Vlastnické právo ke zboží si ponecháváme až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu. Zboží s výhradou vlastnictví můžete dále prodat v rámci běžného obchodního styku; veškeré pohledávky vyplývající z tohoto dalšího prodeje - bez ohledu na kombinaci nebo smíchání zboží s výhradou vlastnictví s novým zbožím - nám předem postupujete ve výši fakturované částky a my toto postoupení přijímáme. K vymáhání pohledávek jste nadále oprávněni vy, ale pokud nesplníte své platební povinnosti, můžeme pohledávky vymáhat i my. Na vaši žádost uvolníme cenné papíry, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota cenných papírů převyšuje hodnotu nesplacených pohledávek o více než 10 %.

8. škody způsobené dopravou

Pro spotřebitele platí následující: Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, reklamujte tyto vady co nejdříve u doručovací společnosti a neprodleně nás kontaktujte. Nepodání stížnosti nebo nekontaktování nás nemá žádné důsledky pro vaše právní nároky a jejich vymáhání, zejména pro vaše záruční práva. Pomáhají nám však uplatnit vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravnímu pojištění.

9 Záruka a záruky

Na odpovědnost za vady se vztahuje zákonná úprava. Informace o případných dalších zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete u výrobku a na zvláštních informačních stránkách v internetovém obchodě.

10 Odpovědnost

Za nároky na náhradu škody způsobené námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli odpovídáme vždy bez omezení.

  • v případě újmy na životě, zdraví nebo těle,
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností,
  • v případě záručních slibů, pokud je to dohodnuto, nebo
  • pokud se otevře oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržení se smluvní partner může pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti na naší straně, na straně našich právních zástupců nebo zástupců, je výše odpovědnosti omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy, jejíž vznik je třeba obvykle očekávat.

Jinak jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

11 Kodex chování

Podřídili jsme se následujícím kodexům chování:

12. řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete zde. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

13. závěrečná ustanovení

Pokud jste podnikatel, platí německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Jste-li obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva, je výlučným místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi vámi a námi naše sídlo.