купуват оборудване
Моля, въведете тук 5- или 6-позиционния международен продуктов номер (IAN) на Вашия уред, за да можете да бъдете прехвърлени към съответния магазин за принадлежности. Ще откриете 5- или 6-позиционния международен продуктов номер (IAN) на долната страна на Вашия уред Monsieur Cuisine

Widerrufsbelehrung

Право на анулиране
Имате правото в рамките на четиринадесет дни да анулирате този договор, без да посочвате основания.

Срокът за анулиране е четиринадесет дни, считано от деня, на който Вие или назовано от Вас трето лице, което не е транспортно-спедиторска фирма, е приел стоките като собственост или съответно – ако различни стоки, които клиентът е поръчал в една обща поръчка, му бъдат доставяни поотделно, от деня, на който Вие или назовано от Вас трето лице, което не е транспортно-спедиторска фирма, сте приели съответно е приело последната стока като собственост. 
За да упражните правата си на анулиране, трябва да ни информирате на адрес:

HOYER Handel GmbH
zu Händen
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
D-64839 Münster, Германия

Електронна поща: service-bg@hoyerhandel.com
Тел.: 00800 555 00 888
Факс: +49 (0) 6071 3902 25

чрез еднозначна декларация (например с изпратено по пощата, по телефакс или по електронна поща писмо) за Вашето решение да анулирате този договор. Можете за целта да използвате приложения по-долу примерен формуляр, който обаче не е задължителен. За запазване на правото на анулиране е достатъчно да изпратите съобщението, че ще се възползвате от правото си на анулиране преди изтичане на срока за анулиране.

Последствия от анулирането

Когато анулирате настоящия договор, ние трябва да Ви заплатим незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни, считано от датата на постъпване на Вашето съобщение за анулиране на договора при нас, обратно всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, които произтичат от това, че сте избрали друг вариант на доставка, различен от предлагания от нас изгоден стандартен вариант на доставка).  За това обратно плащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако не споразумеем с Вас изрично нещо друго; в никакъв случай няма да Ви начисляваме заплащане поради това обратно плащане. Можем да откажем това обратно плащане, докато получим стоките обратно или докато Вие докажете документално, че сте изпратили стоките обратно, в зависимост от това кой е по-ранният момент.
Трябва да ни изпратите обратно или да ни предадете стоките незабавно и при всички случаи най-късно в рамките на четиринадесет дни от датата, на която сте ни информирали за анулирането на този договор. Срокът е спазен, когато изпратите стоките преди изтичането на срока от четиринадесет дни. Ние поемаме разходите за обратното изпращане на стоките за Вас, ако използвате приложения към доставката стикер за връщане. В противен случай Вие сами поемате директните разходи за обратното изпращане на стоките.

Трябва да заплатите евентуална загуба на стойността на стоките само ако при проверка на същността, състоянието, характеристиките и начина на функциониране на стоките се установи, че тази загуба на стойността на стоките се дължи на неподходящо боравене с тях.

  1. Чрез примерния формуляр за анулиране Ви предоставяме информацията по-долу, следвайки законовите разпоредби. Този формуляр не е задължително да бъде използван.
    Примерен формуляр за анулиране
  2. Изключение
    Правото на анулиране не съществува при договори
  • за доставка на стоки, които не са предварително изготвени/монтирани и за чието производство е определящ индивидуален избор или дефиниране от страна на потребителя, или които са съобразени и конструирани еднозначно за личните потребности на потребителя;
  • за доставка на стоки, които подлежат на бързо разваляне или чийто срок на годност би бил скоро пресрочен;

Правото на анулиране се губи предсрочно при договори

  • за доставка на запечатани стоки, които поради опазване на здравето или по хигиенични причини не подлежат на връщане, когато са отпечатани след доставката им;
  • за доставка на стоки, когато след доставката им, въз основа на характеристиките им, са смесени неразделно с други стоки;

за доставка на звуко- или видеозаписи или на компютърен софтуер в запечатани опаковки, когато запечатването е отстранено след доставката.